tcl640
เริ่มแล้ว!! TCL (Thailand Champion League) ลีกที่คัดเอาสุดยอดผู้เล่นจากทุกกลุ่มในเมืองไทย มาแข่งขันกัน 16 คน โดยมีผู้เล่นจาก 4 กลุ่ม ได้แก่
1. เซียนวินนิ่ง 4 คน
2. WE 4 คน
3. PES Society 4 คน
4. กูเล่นวินนิ่ง 4 คน